Institut za ekonomiku poljoprivrede

Obrazovne institucije i instituti

Institut za ekonomiku poljoprirede kontinuirano učestvuje i u realizaciji dugoročnih projekata Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i projekata prilagođavanja agrarnog sektora koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodorivrede Republike Srbije sprovodi u procesu priključenja zemlje Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i Evropskoj uniji (EU).

O nama

Nedvosmisleno opredeljenje Republike Srbije za evropske integracije, zahteva drugačije definiranje uloge i značaja poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja, nego što je to bilo u dosadašnjim dokumentima i praksi. Otuda je Institut procenio da je sada pravi trenutak za izradu novog, jasnog konceptualnog okvira u vidu posebnog dokumenta – Strategije, kao odgovora na ključna pitanja za dalji razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnih sredina na području sela, opština i gradova.

Osnovni cilj izrada strategija razvoja je stvaranje strateškog dokumenta koji će predstavljati platformu za mere agrarne politike koje će omogućiti realizaciju ciljeva Strategije i evropske integracione procese u poljoprivredi, kao i za institucionalna rešenja neophodna za realizaciju Strategije, usklađena sa realnim mogućnostima i sposobna da odgovori zahtevima za pristupanje Srbije EU.

U protekle dve godine Institut je uradio nekoliko značajnih strategija razvoja, a u toku je još nekoliko i van granica Srbije.

U Institutu je zaposleno 29 ljudi. Od toga je sedam doktora nauka, devet magistara, osam istraživača saradnika. U opštem sektoru zaposleno je petoro ljudi.

Delatnost

U oblasti makroekonomskih istraživanja:

 • praćenje pariteta cena u poljoprivredi i agroindustriji,
 • utvrđivanje troškova proizvodnje i cene koštanja poljoprivrednih proizvoda,
 • istraživanje tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
 • rejonizacija proizvodnje i utvrđivanje uslova za proizvodnju organskih i proizvoda zaštićenog geografskog porekla,
 • izrada dugoročnih strategija integralnog razvoja lokalnih zajednica, opština, regiona i Republike u celini i operacionalizacija istih do nivoa razvojnih programa i projekata,
 • izrada programa socio-ekonomske i ekološke revitalizacije resursa lokalnih zajednica u ruralnim područjima,
 • izrada projekata razvoja seoske infrastrukture i kompleksnih programa uređenja ruralnih područja;


U oblasti mikroekonomskih istraživanja:

 • izrada programa i modela razvoja porodičnih gazdinstava u skladu sa strukturnim promenama u poljoprivredi i na selu, s jedne, i merama agrarne politike s druge strane,
 • procena vrednosti kapitala preduzeća i izrada programa restrukturiranja i strategije razvoja preduzeća,
 • ispitivanje pozicioniranosti preduzeća na tržištu i određivanje strategije marketinške aktivnosti,
 • izrada tehnoloških projekata za poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju, predinvesticionih i investicionih studija i programa, studija izvodljivosti i ocene uticaja na životnu sredinu,
 • izrada biznis planova za privredne subjekte,
 • usaglašavanje postojećeg sistema kvaliteta u preduzeću sa zahtevima ISO 9000:2000 serijom standarda, upravljanje sistemima kvaliteta, dogradnja sertifikovanog
 • sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 primenom HACCP koncepta, eksterne provere pred sertifikaciju i nadzor,
 • uspostavljanje sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa ISO 14000 serijom standarda,
 • priprema laboratorija za akreditaciju po pitanju tehničke kompetentnosti a u skladu sa zahtevima ISO /IEC 17025,
 • uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima ISO 22000 standarda;


U oblasti savetodavstva i edukacije:

 • izrada šema organizacione strukture preduzeća,
 • pružanje pomoći i podrške kod formiranja i rada agencija za ruralni razvoj na različitim nivoima,
 • edukacija iz oblasti ekonomike i organizacije preduzeća i modernizacije poljoprivredne proizvodnje,
 • edukacija u domenu ruralnog razvoja zainteresovanim subjektima na svim nivoima,
 • obuka osoblja u upoznavanju sa zahtevima standarda ISO 9001:2000, ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000 i HACCP koncepta;


U oblasti izdavaštva, statistike i informatičke podrške

 • publicistika i izrada statističkih baza podataka za potrebe domaćih korisnika i međunarodnih statističkih publikacija,
 • softverska podrška planiranju i projektovanju za potrebe gazdinstava, preduzeća, asocijacija proizvođača, opština i drugih korisnika u oblasti agrobiznisa i ruralnog razvoja.

Kontakt:

Institut za ekonomiku poljoprivrede

11060 Beograd, Volgina 15, p.fah: 93
Telefon/Faks: +381(0)11 6972858
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Račun: 170-3550-34 ‘Uni Credit Bank - Beograd’
PIB: 100158707

Najava dešavanja

VII Međunarodni Naučni Poljoprivredni Simpozijum „Agrosym 2016“

Međunarodni naučni skup „TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE“ (drugo obaveštenje)